It’s a war!

首先要介绍,这台比赛除左有两队波,仲有一个人,
 
 
虽然这场真系难为左他,不过身处battle field,能好到哪里去呢?
 
 
这场最精彩的系,可以见到人不停甘样拜托地心引力,系甘飞起~
 
 
 
 
 
又系那句,我觉得C. Ronaldo系好真,好努力甘去踢波,即使他中意晒脚法~