GuangZhou Auto Show 06 and the peeve about ISO 800

真系吾系几好意思话给人知我去过广州车展来…
 
没香车,没美女,去过同没去过有么吾同呢…
 
仲有就系,350D的ISO 800真系完全吾值得信赖…睇住成个屏幕的噪点,真系想format左只CF卡去,
 
不过我有样好就系,时时会同自己讲,前事不忘,后事之师,等我记住这个ISO 800的车展…